Castes Under SC
  Sr.No Caste Sr.No Caste
  1.  Ad Dharmi 36. Sikligar
  2.  Balmiki,Chura,Bhangi 37. Sirkiband
  3.  Bangali 38. Mochi
  4.  Barar,Buar,Berar 39. Rai Sikh,Mahatam
  5.  Batwal,Barwala
  6.  Bauria,Bawaria    
  7.  Bazigar    
  8.  Bhanjra    
  9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Ramdasia Sikh, Ravidasia, Ravidasia Sikh    
  10.  Chanal    
  11.  Dagi    
  12.  Darain    
  13. Deha,Dhaya,Dhea .  
  14.  Dhanak    
  15.  Dhogri,Dhangari,Siggi    
  16.  Dumna,Mahasha,Doom    
  17.  Gagra    
  18.  Gandhila,Gandil,Gondola     
  19.  Kabirpanthi,Julaha    
  20.  Khatik    
  21.  Kori,Koli    
  22.  Marija,Marecha    
  23.  Mazhabi,Mazhabi Sikh    
  24.  Megh    
  25.  Nat    
  26.  Od    
  27.  Pasi    
  28.  Perna    
  29.  Pherera    
  30.  Sanhai    
  31.  Sanhal    
  32.  Sansi,Bhedkut,Manesh     
  33.  Sansoi    
  34.  Sapela .  
  35.  Sarera